top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Ondernemingsgegevens

Baby L – Eenmanszaak
Kortrijksesteenweg 933, 9000 GENT
BE 0782.137.724
info@baby-l.be
Tel: 09 279 31 50

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Baby-L, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Zulte (België), Grote Steenweg 80 101, BTW BE 0782.137.724 biedt haar klanten de mogelijkheid om kinderkleding en andere producten gelinkt aan kinderkleding online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling geplaatst door een bezoeker van deze website (“Klant”) bij Baby-L. Het plaatsen van een bestelling via de webshop houdt in dat de klant deze Voorwaarden geraadpleegd heeft en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaardt, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Baby-L aanvaard zijn.

 

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie.
De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Baby-L niet. Baby-L is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Baby-L is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer U specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Baby-L. Baby-L kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

 

Artikel 4: Online aankopen, uw bestelling plaatsen

 • Kies het gewenste product uit in de juiste maat en kleur of andere configuraties.

 • Voeg het toe aan het winkelmandje (klik op bestellen)

 • Ga naar het winkelmandje

 • U krijgt een overzicht van de gekozen producten of u kan onmiddellijk afrekenen.

 • Vul de nodige gegevens in

 • Kies uw gewenste verzendings- en betaalmethode

 • Bevestig uw bestelling.

 • U ontvangt een bevestigingsmail van ons.

 • Let op! uw bestelling is pas compleet na dat u een bevestiging van ons via mail heeft ontvangen en wij uw betaling hebben ontvangen.

 

Artikel 4a: uitvoering van de overeenkomst.

Wanneer u via de website uw bestelling plaatst (mits betaling) en u een correct e-mailadres opgaf, ontvangt u een bevestiging via mail dat wij uw bestelling goed ontvangen hebben en dat de aankoop tot stand is gekomen.

Indien de bestelde artikelen door omstandigheden toch niet onmiddellijk leverbaar zijn zal u hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht worden. Indien het artikel volledig uitgeput is en niet meer binnen komt zullen wij uw betaling zo snel mogelijk terugstorten.

Baby-L doet er dan alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.
Let op! De leveringstermijn gaat pas in na het ontvangen van uw betaling.
De leveringstermijn is louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige aanvraag van een schadevergoeding naar Baby-L aangezien de levertermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

De klant heeft de keuze tussen de volgende veilige betaalwijzen:

 • via bankkaart

 • via overschrijving

 • cash betaling in de winkel bij afhalen

De artikelen kunnen op verschillende manieren verzonden worden:

 • thuis bij de klant geleverd.

 • gratis afhaling in onze winkel.

Baby-L is gerechtigd een bestelling (schriftelijk of via mail) te weigeren, ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot de bestelling of elke andere bestelling of overeenkomst waarbij de klant betrokken is.

Artikel 4b: Pre-orders

Een voorschot wordt gevraagd om het artikel te reserveren voor jou. Deze administratieve kost wordt niet terugbetaald ingeval van een retour. De prijzen van voorschotten zijn afhankelijk van de verwachte verkoopsprijs.
Er is géén exacte leveringsdatum bekend per artikel. Er wordt in meerdere keren geleverd door onze leveranciers. Indien wij meer informatie hebben wordt je op de hoogte gehouden per e-mail en/of Facebook.
Zodra het artikel voorradig is nemen wij contact op voor de betaling van het resterend bedrag. Het resterend bedrag moet binnen de 7 dagen voldaan zijn. Of er moet een betaalbewijs voorgelegd worden.
Je kan binnen de 14 dagen afzien van de verkoop. Het voorschot wordt binnen 14 dagen terug betaald. Na deze bedenktijd wordt het voorschot niet meer terugbetaald. (administratieve kosten)
Pre-orders mag je retour sturen, maar het voorschot wordt niet terugbetaald. (administratieve kosten)
Na ontvangst van je retour betalen wij binnen de 14 dagen het bedrag terug.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Baby-L. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Baby-L te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Baby-L beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Baby-L zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 7: Levering

Elke bestelling zal zo snel mogelijk verwerkt worden. Levering binnen de twee werkdagen, onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.
U krijgt altijd een mail als goedkeuring van uw bestelling. Indien de artikelen toch niet op voorraad zouden zijn wordt u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. De artikelen worden pas verzonden wanneer het geld op onze rekening staat.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk (binnen 24u) worden gemeld aan Baby-L.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

 

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Baby-L-klantendienst (zie website) of per mail naar info@baby-l.be waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Baby-L , Kortrijksesteenweg 933, 9000 Gent. U kan het pakketje ook kosteloos afgeven in onze winkel. Elk gebrek dient binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de consument te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Indien het product defect is door een productiefout valt dit onder garantie. Na het artikelen terug te zenden of binnen te brengen in onze winkel zullen wij dit samen met onze leveranciers bespreken of het al dan niet om een productiefout gaat of om normale slijtage.

Wanneer er effectief sprake is van een productiefout wordt u hierover ingelicht en zetten wij deze fout recht.
Wanneer er sprake is van normale slijtage kunnen wij de volgende klachten helaas niet vergoeden.

De garantie is niet overdraagbaar.

 

Artikel 9: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.
De consument heeft het recht aan Baby-L mee te delen dat hij afziet van de aankoop en liefst zo snel mogelijk na ontvangst van de levering, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de Baby-L klantendienst en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Baby-L, Kortrijksesteenweg 933, 9000 Gent.
Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De klant mag de producten tijdens de herroepingstermijn niet gebruiken. Indien het teruggestuurde product beschadigd is op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Baby-L zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering te wijten aan de klant.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, labels, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs worden teruggenomen.

De artikelen moeten:

 • Ongebruikt zijn

 • Ongewassen (geen zweetgeur of parfum)

 • Zonder krassen

 • Met de originele verpakking, labels en aankoopbewijs.

Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of 1-malig gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

U heeft natuurlijk ook altijd de mogelijkheid om de artikelen kosteloos bij ons in de winkel binnen te brengen. LET OP! In de winkel kunnen enkel de artikelen omgeruild worden mits bovenstaande voorwaarden. Er wordt hier geen geld teruggegeven. Terugbetalingen worden altijd via overschrijving gedaan.

 

Artikel 10: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Baby-L , Kortrijksesteenweg 933, 9000 Gent, respecteert de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Baby-L heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Baby-L houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@baby-l.be.

Een uitgebreide versie is te vinden in onze Privacy Policy.

 

Artikel 11: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 12: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Baby-L om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 13: Baby-L klantendienst

De Baby-L-klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 279 31 50, via e-mail op info@baby-l.be of per post Kortrijksesteenweg 933, 9000 Gent.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Baby-L . Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Baby-L kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

 

Artikel 15: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank van Gent bevoegd.

Artikel7-Levering
bottom of page